Käyttöehdot

Näiden käyttöehtojen tarkoituksena on määritellä Solmu-palvelun käyttötavat ja -ehdot sekä palveluntarjoajan ja käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet. Näiden ehtojen noudattamisella ja hyvällä netiketillä taataan palvelun molemminpuolinen asianmukainen, mukava ja hyödyllinen käyttö.

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tampereen kaupungin museopalveluiden ("Palveluntarjoaja") tarjoaman Solmu -nimisen (www.museosolmu.fi) palvelun ("Palvelu") käyttöön. Solmu on kuvien, videoiden, äänien, tekstien ja kommenttien (”Materiaali”) jakamiseen ja katseluun Internetissä, matkapuhelimessa tai muussa etävälineessä tarkoitettu Palvelu.

Palvelua käyttävä henkilö ("Käyttäjä") sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Avaamalla Palvelun ja käyttämällä sitä Käyttäjän katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, ei Käyttäjän tule avata eikä käyttää Palvelua. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

Solmu on ilmainen palvelu. Palvelun sisällön lukeminen, katselu ja kommentointi ei vaadi rekisteröitymistä, mutta materiaalin lisääminen palveluun vaatii Käyttäjältä rekisteröitymisen

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti käytettäväksi Suomessa. Palvelun käyttö on sallittu Euroopan Unioniin kuuluvista maista. Palvelua koskevia kysymyksiä ja palautetta voi antaa Palvelun sivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta.

 

Rekisteröityminen ja käyttäjätiedot

Palveluun voi rekisteröityä antamalla käyttäjänimen, salasanan, nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Kunkin Käyttäjän käyttäjätunnus on hänen itse määrittämänsä tunnus. Mikäli Käyttäjä unohtaa salasanansa, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle uuden salasanan saamista varten. Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja, kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluun. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä valtuuttaa Palveluntarjoajan käsittelemään Palvelussa kerättyjä henkilötietoja oheisen tietosuojaselosteen  mukaisesti. Käyttäjä voi halutessaan rekisteröityä pois Palvelusta ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan Palvelun sivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta, jolloin hänen käyttäjätunnuksensa ja käyttäjätietonsa poistetaan niin pian kuin mahdollista.

 

Palvelun toiminta

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä. Palvelu on käytössä toistaiseksi ja Palveluntarjoaja voi lopettaa Palvelun tai sen osan milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun toimimattomuuden tai sen äkillisen lopettamisen tai alasajon aiheuttamasta seurauksesta Käyttäjälle. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Käyttäjän Palveluun lähettämän tai siellä jakaman Materiaalin pysyvyydestä, säilymisestä, vahingoittumisesta, väärästä käytöstä tai muusta vastaavasta tapahtumasta.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palveluun ladattu Materiaali on altista tietoverkkojen, palvelimien ja muun tietoliikenteen häiriöille ja virheille sekä muille mahdollisille häiriöille ja virheille ja että kaikki Palveluun ladattu Materiaali saattaa jostain syystä tuhoutua tai Materiaali voidaan poistaa Palveluntarjoajan toimesta. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Materiaalille aiheutuneista vahingoista ja Käyttäjä ymmärtää, että Palvelun tarkoitus ei ole toimia Materiaalin tallennuspaikkana, vaan ainoastaan mahdollistaa, toimivuutensa puitteissa Materiaalin jakamisen muiden Käyttäjien nähtäville sekä Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja pyrkii takaamaan Palvelun häiriöttömän toiminnan. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta taikka Palvelun muuttamisesta, lopettamisesta tai sisällöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjille korvausvelvollinen mistään Palveluun sisältöön tai toimintaan liittyvästä seikasta.

 

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjällä on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle välittömästi, jos hän epäilee, että hänen salasanansa on ilman hänen suostumustaan joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa myös kaikesta Palveluntarjoajalle ja muille Käyttäjille jakamastaan Materiaalista. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama Materiaali ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia. Käyttäjä vastaa edelleen, että käyttäjän toimittama Materiaali ei loukkaa kenenkään tieto- tai yksilönsuojaa. Käyttäjän on muun muassa kuvamateriaalin osalta aina pyydettävä sekä kuvan ottajan ja kuvassa esiintyvien henkilöiden suostumus kuvan käyttöön Palvelussa. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus muokata tai poistaa Palveluun itse lisäämäänsä materiaalia.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua lakien, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Palveluun ei saa lähettää pornograafista, moraalitonta, väärää tietoa välittävää, rikollista, rasistista yms. Materiaalia. Käyttäjä ei saa Palvelun kautta jakaa Materiaalia siten, että tämä loukkaa muita henkilöitä tai heidän oikeuksiaan.

Käyttäjä on vastuussa Palveluun laittamansa Materiaalin sisällöstä ja asianmukaisesta käytöstä ja vastaa omassa Palvelun käytössään sekä omilla käyttäjätunnuksillaan tehdyistä väärinkäytöksistä ja/tai laittomuuksista henkilökohtaisesti. Palvelua ei saa käyttää alueella, jossa kyseisen alueen lait ja/tai säännökset kieltävät Palvelun käyttämisen. Käyttäjä on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan vahingot, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta tai käyttöehtojen määräysten laiminlyömisestä.

Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua Materiaalia. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä on oikeus ainoastaan katsella ja kommentoida Palveluun tallennettua Materiaalia. Kaikenlainen Materiaalin edelleen levittäminen ja hyödyntäminen on kielletty. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän erillistä nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai kaupallisesti hyödyntää muiden Käyttäjien tai Palveluntarjoajan Palveluun toimittamaa Materiaalia. Palvelun käyttö kaupalliseen tarkoitukseen, liiketoiminnassa tai tietopalvelutarkoituksiin on kielletty ilman erillistä Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

 

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, sen koko sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti ja siitä erikseen ilmoittamatta peruuttaa Käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus sekä Käyttäjän rekisteröinti. Palveluntarjoaja vastaa mahdollisuuksien mukaan myös muihin kuin laissa ja näissä käyttöehdoissa sen tehtäväksi velvoitettuihin tiedusteluihin ja selvityspyyntöihin.

Palveluntarjoaja ymmärtää ja hyväksyy, että se ei automaattisesti saa Käyttäjältä muita oikeuksia Käyttäjän Palveluun lisäämään Materiaaliin, kuin oikeuden saattaa Materiaali tämän palvelun kautta yleisön saataville tässä sopimuksessa todetuin ehdoin ja/tai Käyttäjän mahdollisesti muuten hyväksymällä tavalla. Käyttäjä myöntää edelleen Palveluntarjoajalle oikeuden säilyttää materiaalia palvelun käyttöä varten ja muokata Materiaalia tässä sopimuksessa todetuin ja/tai Käyttäjän muuten hyväksymällä tavalla. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä yksin on vastuussa immateriaalioikeuksien tarvittavasta suojaamisesta ja että Palveluntarjoajalla ei ole mitään velvollisuutta toimia näin Käyttäjän puolesta.

Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta ilman Käyttäjän antamaa lupaa käyttää Käyttäjän jakamaa materiaalia Palveluntarjoajan muussa toiminnassa. Palveluntarjoaja pyytää erikseen materiaalia ladattaessa Käyttäjältä lupaa käyttää materiaalia Palveluntarjoajan muussa toiminnassa ja Käyttäjä voi halutessaan myöntää luvan. Lupa katsotaan myönnetyksi kun Käyttäjä ilmoittaa materiaalia ladatessaan hyväksyvänsä voimassa olevat materiaalin luovutuksen sopimusehdot ja luovuttavansa materiaalin Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Käyttäjän toimittaa Materiaalia tarvittaessa ja esimerkiksi pienentää tai pakata kuvaoriginaaleja. Palveluntarjoajalla on harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, Käyttäjää kuulematta ja tälle erikseen siitä ilmoittamatta poistaa sopimattomaksi katsomansa Materiaali, kuva- ja muut tiedostot sekä Käyttäjän kirjoittamat kommentit. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja Käyttäjää kuulematta estää hänen pääsynsä Palvelun Käyttäjäksi.

 

Käyttöehtojen muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle joko sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Päivitetyt ja voimassaolevat käyttöehdot ovat Käyttäjien nähtävissä Palvelun verkkosivustolla. Muutokset tulevat voimaan heti. Mikäli Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä käyttöehtojen muutosten jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot. Saatuaan tiedon käyttöehtojen muutoksista Käyttäjä voi irtisanoutua palvelusta ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan Palvelun sivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta, jolloin hänen käyttäjätunnuksensa ja käyttäjätietonsa poistetaan.

 

Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Palveluntarjoajasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

 

Erimielisyydet ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Palveluun ja sen käyttöön ja käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa tai Käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa.